sost

aktywa trwałe;

immobilizzazioni materiali – aktywa trwałe materialne;

immobilizzazioni immateriali – aktywa trwałe niematerialne;

immobilizzazioni finanziarie – aktywa finansowe